Podział biblioterapii

PODZIAł BIBLIOTERAPII:

➢ instytucjonalna

✗ oznacza zastosowanie literatury przede wszystkim dydaktycznej, do potrzeb
indywidualnego, „zinstytucjonalizowanego” pacjenta,
✗ jej celem jest informowanie chorego i zapewnianie mu odpowiedniej rekreacji,
✗ prowadzą ją najczęściej lekarze, stosując niekiedy także tzw. materiały
„wglądowe” (z zakresu biblioterapii klinicznej,


➢ kliniczna

✗ polega na stosowaniu literatury, głównie wyobrażeniowej,
✗ dotyczy grupy pacjentów z problemami emocjonalnymi lub behawioralnymi,
✗ głównym celem jest uzyskanie przez pacjenta zdolności „wglądu” w siebie, co
ma doprowadzić do zmiany jego sytuacji psychicznej,
✗ zajęcia prowadzą lekarze wspólnie z bibliotekarzami,
✗ pacjenci uczestniczą w tych zajęciach dobrowolnie,
✗ zajęcia mogą być prowadzone zarówno w placówce leczniczej jak i poza nią,
np. w środowisku rodzinnym lub społecznym pacjenta,


➢ wychowawcza (rozwojowa)

✗ stosuje się książki (materiały) wyobrażeniowe i dydaktyczne dostosowane do
potrzeb użytkowników zdrowych w sensie fizycznym i psychicznym, ale mających
do rozwiązania jakieś istotne dla nich problemy,
✗ zajęcia biblioterapeutyczne mogą odbywać się w sali szpitalnej,
sanatoryjnej, więziennej, w szkole i różnych typach świetlic oraz w domu
pacjenta,
✗ w zależności od zastosowanych środków i technik biblioterapeutycznych
wyróżniamy:
w biblioterapię reminiscencyjną - odwołuje się do wspomnień uczestników
w biblioterapię behawioralną - ma na celu głównie zmianę zachowania